Birinci Mişkat(Kandil)

  • 1Misbah
      1. Misbah Kamil insanın ayn-i sabit’i, kapsamlılık mertebesiyle zuhurda ve esmaî suretlerin ilmi neşetteki izharında en büyük ilahi halifedir. Zira ism-i a’zam; celal, cemal, zuhur ...
  • Misbah1
      1. Misbah Eğer şüphelerden arınmış kesin bir ilim ve cehaletten münezzeh kâmil bir marifetle vahidiyet ve ulûhiyet makamında vaki olan kesretin esma ve sıfatların suretinde tecelli ...
  • Misbah
    1. Birinci Mişkat (Kandil)  Bu mişkat, ilmi makamda keşfedilir türden Muhammedî olan bazı hilafet ve Alevî velayet ile ilgili sırlar ile biraz da ismet ve taharet Ehl-i Beyt’inin halis ...